Ako vybaviť

 

AKO VYBAVIŤ POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZARIADENÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY/ďalej len ZOS/.

 1. Váš prvý krok bude smerovať  na MČ  Petržalka, Kutliková 17, Bratislava, 5. poschodie č. d. 519, kde si vyzdvihnete formulár Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 2. Vydané právoplatné  Rozhodnutie o  odkázanosti na sociálnu službu je prílohou k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 3. Formulár Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby si vyzdvihnete osobne 

na úsekoch ZOS v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, Vavilovova 18 a Mlynarovičova 23, alebo

na webovej stránke www.ssspetrzalka.sk ,,Formuláre“ na stiahnutie.

Potvrdenie žiadosti:

   -  o vzťahu k  bytu, ktorý sa uvádza ako trvalý pobyt (vyjadrenie správcu nehnuteľnosti),

- o neposkytovaní peňažného prísp. za opatrovanie, osobnú asistenciu (ÚPSVaR, Kutlíkova 17, 2. posch.),

Prílohy k žiadosti:

 • Právoplatne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu + posudok (originál),

 • Rozhodnutie o  výške aktuálnych dôchodkových dávok (vydáva Sociálna poisťovňa, Ul. 29. Augusta č. 8,

(tel. kontakt 0800 123 123 - doručenie poštou), u manželov obidvaja.

 • Lekárska správa o zdravotnom stave žiadateľa o SS (kópia) + lekársky nález pre účely opatrovateľského a ošetrovateľského procesu (interný doklad).

 • Vyhlásenie o majetku (podpis žiadateľa o SS úradne osvedčený – notár, matrika...). Imobilný žiadateľ o sociálnu službu žiada návštevu v domácnosti na tel. čísle 02/68288804 (Matrika Technopol, Kutlíkova 17).

 • Občiansky preukaz žiadateľa o sociálnu službu (k nahliadnutiu pri odovzdaní žiadosti).

 • Preukaz poistenca žiadateľa o sociálnu službu (kópia).

Prijímatelia sociálnej služby s trvalým pobytom na území Bratislava - Petržalka majú možnosť:

 • podať žiadosť o peňažný príspevok na stravovanie (len pri dôchodku menej ako 500,00 €) na MČ  Petržalka, Kutliková 17, Bratislava, 5 poschodie.

 1. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  rieši aj možnosť poskytovania sociálnej služby bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. V tomto prípade  si  klient bude platiť úhradu za sociálnu službu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov a to 13,50 Eur/deň (uvedená suma je po odpočítaní príspevku MPSVaR SR).

 1. V prípade krízovej intervencii (bezodkladnej pomoci) sa poskytuje sociálna služba pri ohrození života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny ak ide o osamelú fyzickú osobu, ktorá vyžaduje okamžitú pomoc.  Písomné náležitosti sa predkladajú dodatočne.   

 

 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

 

Evidencia  a zaradenie do zoznamu žiadateľov o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS

 

 

P. č.

Dátum prijatej žiadosti

Registratúrny znak

Okres trvalého pobytu

Stav vybavenia

Poznámka

 1.

27.07.2018 1693/2018/M Bratislava- Petržalka

 

 

2.

04.09.2018

1978/2018

Bratislava-Petržalka

   
3.  22.11.2018  2159/2018 Bratislava- Petržalka    
4. 17.12.2018 2654/2018/V Bratislava- Petržalka    
5. 14.12.2018 2656/2018/V Bratislava- Petržalka    
6. 18.12.2018 2657/2018 Bratislava- Petržalka    
7. 11.01.2019 72/2019/M Bratislava- Petržalka    
8. 18.02.2019 526/2019/M Bratislava- Petržalka    
9. 21.02.2019 596/2019/M Bratislava- Petržalka    
10.  15.03.2019  824/2019 Bratislava- Petržalka    
11.  29.03.2019  971/2019  Bratislava- Petržalka    
12.   01.04.2019  986/2019  Bratislava- Petržalka    
 13.  10.04.2019  1080/2019  Bratislava- Petržalka    
 14.  30.04.2019  1288/2019/M  Bratislava- Petržalka    
 15.  02.05.2019  1306/2019/M  Bratislava- Petržalka    
 16.  03.06.2019 1737/2019  Bratislava- Petržalka    
 17.  17.06.2019  1876/2019/V  Bratislava- Petržalka    
 18.  24.06.2019  1995/2019/V  Bratislava- Petržalka    
19. 03.07.2019 1991/2019/M Bratislava- Petržalka    
20. 08.07.2019 2007/2019/M Bratislava- Petržalka    
 21.  15.07.2019  2024/2019/M  Bratislava- Petržalka    
 22.  23.07.2019  2172/2019/M  Bratislava- Petržalka    
 23.  30.07.2019  2219/2019/V   Bratislava- Petržalka    
24. 06.08.2019 2253/2019/M   Bratislava- Petržalka    
           
           
           
           

 

          Pre evidenciu a zaradenie do zoznamu žiadateľov je potrebné predložiť::

v 

vyplnenú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, spolu s príslušným  prílohami :

v 

právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

v 

posudok o odkázanosti na sociálnu službu

v  rozhodnutie o výške aktuálnych dôchodkových dávok

 v potvrdenie od lekára s vyšetreniami - návrh na ošetrovateľskú  starostlivosť 

   v vyhlásenie o majetku -  podpis žiadateľa úradne overeným